Federation

Suomen Renju ry, Finnish Renju Federation is the official renju club in Finland. Our organization is relatively young, it was created in september 2003 to advance renju culture in Finland.

Our Federation is administred by yearly elected board. The board arranges renju related happennings, plans the future of renju in Finland and for example maintains this website.

Here are the official rules of Suomen Renju ry (in finnish language):

renju federation finland

 

 

 

 

§ 1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Renju ry, epävirallinen englanninkielinen nimi on Renju Finland, ja sen kotipaikka on Helsinki.

§ 2 Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää renjun harrastusta ja levittää (renju) harrastustoimintaa, kohottaa jäsentensä pelitaitoja sekä herättää urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta renju -lautapeliin. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää ja tukea renjuun liittyvän toiminnan kehitystä Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

· järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia

· hankkii tarvittavia välineitä

· voi antaa tietopuolista opetusta

· harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

· on yhteydessä muiden alan järjestöjen kanssa

· toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, juhlia ja muita vastaavia tapahtumia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

· toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä hankittuaan asianmukaisen luvan

· harjoittaa alan julkaisutoimintaa

· ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

· omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

§ 3 Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka osoittaa kiinnostusta renjua kohtaan.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi nimityksen edellytyksenä on hallituksen yksimielinen esitys.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos:

· jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

· on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut

· on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

· ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§ 4 Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksuja. (Syksyllä 2003 maksetut jäsenmaksut kattavat 2004 loppuun.)

§ 5 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10 varsinaista jäsentä, sekä 0-3 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 6 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

§ 8 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 9 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta lähetetyillä sähköposteilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa ja muille kirjeitse.

§ 10 Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. käsitellään muut esille tulevat asiat

9. laaditaan ja tarkastetaan pöytäkirja.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. käsitellään muut esille tulevat asiat

10. laaditaan ja tarkastetaan pöytäkirja.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§ 11 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.